DANE

Przydatne

strony

www

 

STATUT
BEMOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
TRZEŹWOŚCIOWEGO "REDUTA"

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta".

§2

Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gminy Warszawa - Bemowo. Siedzibą władz
Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa, ul. Synów Pułku 6.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach
i zadaniach.

§7

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. kształtowanie i szerzenie w społeczeństwie wzorców trzeźwego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od spożywania alkoholu i życie w trzeźwości jego członków,
 2. propagowanie idei trzeźwości w najbliższym otoczeniu, zakładzie pracy, społeczności lokalnej oraz miejscu przebywania,
 3. niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w osiągnięciu abstynencji, kształtowaniu postaw abstynenckich, zmianie stereotypów zachowań oraz doprowadzeniu poprzez rozwój własnej osobowości do życia w trzeźwości,
 4. służenie pomocą wszystkim mającym problem z nadużywaniem alkoholu przez osoby im
  bliskie, .
 5. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami
  rządowymi i pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich
  rodzinom,
 6. udział w programach przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie działania Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie realizuje określone w § 8 cele. poprzez:

 

 1. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz promocji trzeźwego stylu życia.
 2. Organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych oraz spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy i programu działania Stowarzyszenia,
 3. Współpraca z instytucjami państwowymi i organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i respektowania przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi,
 4. Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej na obszarze działania Stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie grup edukacyjnych i pomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych wstępujących do Stowarzyszenia lub będących jego członkami,
 6. Organizowanie różnych form zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zmierzających do kształtowania rozwoju osobistego, wszechstronnych zainteresowań oraz warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego,
 7. Samokształcenie członków Stowarzyszenia w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. mające pełną zdolność do
  czynności prawnych oraz osoby prawne,
 2. Osoby fizyczne mogą być:
  1. kandydatami na członka,
 1. członkami zwyczajnymi,
 2. członkami honorowymi.
 1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wyraża chęć i gotowość życia
  w trzeźwości oraz zobowiązuje się do szerzenia tej zasady w społeczeństwie.
 2. Przed uzyskaniem statusu członka Stowarzyszenia obowiązuje 3 – miesięczny okres kandydacki, podczas którego kandydat obowiązany jest:
 1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz w zajęciach grupy edukacyjnej,
 2. zachować całkowitą abstynencję od alkoholu, jeżeli jest osobą uzależnioną.

§12

 1. Osoby fizyczne spełniające warunki określone w §10 i §11 przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Osoby prawne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku po zbadaniu czy cele oraz praktyki instytucji nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

§13

Członkowie są zobowiązani do płacenia składek. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków.

§14

Każdy członek i kandydat obowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do osobistych
i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych, z którymi to faktami zapoznał się podczas pracy w Stowarzyszeniu.

§15

Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

§16

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 1. regularne płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
  Członków.

§17

 1. Członkiem wspierającym może· zostać osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie zgłoszonego wniosku.
 2. Członek wspierający posiada prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający, osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 18

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek. Zarządu. Członek honorowy' posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 19

 

1. Członkostwo osoby fizycznej ustaje:

 1. w przypadku śmierci,
 2. poprzez dobrowolne wystąpienie,
 3. w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 4. w przypadku wykluczenia uchwałą Zarządu za naruszenie postanowień statutu, regulaminów
  i uchwał władz Stowarzyszenia lub działań na szkodę Stowarzyszenia.

2. Członkostwo osoby prawnej ustaje w przypadku jej likwidacji, 'wystąpienia bądź wykluczenia
z organizacji.

§20

Wystąpienie ze Stowarzyszenia odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia.

Jeżeli oświadczenie to nie zostanie cofnięte w okresie dwu tygodni od jego złożenia, członkostwo
ustaje z upływem tego terminu.

§21

Członek może zostać wykluczony, jeżeli:

 1. narusza zasady statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działa na jego szkodę,
 2. pomimo dwukrotnego wezwania nie opłaca składek przez okres 3 miesięcy,
 3. nie uczestniczy przez okres 3 miesięcy w zebraniach klubu,
 4. narusza zasady abstynencji i nie podejmuje leczenia, jeżeli jest osobą uzależnioną.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 1. Kadencja władz wybieralnych trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
  lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiecie.

§23

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§24

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia Jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na kwartał, zawiadamiając członków
  o jego terminie na 7 dni przed zebraniem.

Przed upływem roku, od dnia wyboru, Zarząd zwołuje zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek
  Komisji Rewizyjnej,
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 4. nadawanie godności członka honorowego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu łub rozwiązania się Stowarzyszenia,
 6. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 9. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§26

Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu oraz Zarząd.

§27

Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby, a ponadto zobowiązany jest je zwołać na wniosek podpisany przez 1/3 ogółu członków.

§29

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między ·Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Członka pełniącego funkcję organizacyjno-gospodarcze.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
  w miesiącu.

§30

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje pracami bieżącymi.
Jest on kompetentny w sprawach: nie zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia.

§31

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia:

 1. Do ważności zawieranych umów oraz dokumentów rodzących zobowiązania finansowe wymagany jest podpis dwóch osób, tj. Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika;
 2. Do ważności pozostałych pism i dokumentów wystarczy podpis Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

§32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. z których wybiera się przewodniczącego.
  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjne] należy:
 1. kontrolowanie co najmniej 2 razy w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania,
 2. występowanie do Zarządu ż wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. występowanie o zwołanie Walnego Zebrania.
 4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie
  z ·wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 5. udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 1. wynikiem działania Komisji Rewizyjnej jest sprawozdanie przedstawiane Walnemu Zebraniu Członków oraz bieżących zaleceń władzom Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce
  zwolnionych w trakcie trwania kadencji. Jednakże liczba członków dokooptowanych me może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze,
 2. Na fundusze składają się składki członkowskie, subsydia i dotacje, darowizny i zapisy.
 3. Zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga podpisów dwóch członków Zarządu, w tym skarbnika.
 4. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§34

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuję Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności,
  co najmniej połowy członków.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć WaIne Zebranie Członków większością
  3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 Członków.

 

Dla osób uzależnionych

ZARZĄD

ZAJĘCIA

BST "REDUTA"

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia

DANE

 

Przydatne

strony

www