DANE

Przydatne

strony

www

 

  Szczegółowa    oferta

BST "REDUTA"

Porady Prawnika

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

FORMULARZ

Wsparcia

Psychologiczne

Planowane wydarzenia

 

Zadanie publiczne:

 

"Wspieranie działań klubu abstynenckiego

na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"

 

Tytuł zadania:

 

"Razem w przyszłość"

 

W terminie od 17.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

 

 

Syntetyczny opis zadania

 

Zadanie realizowane będzie w ramach 3 edycji:

 

I edycja: 17.01.2020 - 31.12.2020 r.,

II edycja: 01.01.2021 - 31.12.2021 r.,

III edycja: 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

 

Rekrutacja uczestników będzie przeprowadzona w całym okresie realizacji Projektu.

 

Głównymi zadaniami Projektu będą:

- kształtowanie i szerzenie wzorców trzeźwego stylu życia poprzez osobistą abstynencję od spożywania alkoholu i życie w trzeźwości,

- propagowanie idei trzeźwości, promowanie stylu życia bez alkoholu i przemocy oraz uświadamianie zagrożeń, jakie niesie nadużywanie alkoholu,

- prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej,

- niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym w zmianie stereotypów zachowań oraz doprowadzenie poprzez rozwój własnej osobowości do funkcjonowania w rodzinie, pracy zawodowej i społeczeństwie,

- współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,

- udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

 

Zadania będą realizowane poprzez poprzez:

- prowadzenie Punktu Pierwszego Kontaktu oraz Telefonu Trzeźwościowego,

- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- prowadzenie konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- Prowadzenie poradnictwa prawnego,

- Spotkania i imprezy okolicznościowe (Wielkanoc, Boże Narodzenie, walentynki, andrzejki itp.).

 

Zostaną zorganizowane spotkanie informacyjno – organizacyjne z przedstawicielami lokalnego OPS, policji, instytucji związanych ze środowiskiem osób uzależnionych, podczas którego zostaną przedstawione informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu.

Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej będzie kontynuowana obopólna współpraca w zakresie kierowania osób do udziału w projekcie.

Zostanie utrzymana współpraca z organizacjami centralnymi: PARPA, MCPS, KRZiSA (Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich), MZSA (Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich), lokalnymi poradniami i ośrodkami leczenia uzależnień, kuratorami sądowymi, pedagogami i psychologami szkolnymi.

 

Sposób rozwiązywania problemów/

/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

 

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu "Razem w przyszłość" ukierunkowane będą przede wszystkim na uświadomienie istnienia problemu, zmotywowanie do podjęcia specjalistycznej terapii oraz wspieranie osób dotkniętych tym problemem w wychodzeniu z uzależnienia i powrocie do prawidłowego funkcjonowania w ramach grup samopomocowych wsparcia.

 

Zadania wynikające z Projektu będą realizowane w ramach:

 

- Punktu pierwszego Kontaktu i Telefonu Zaufania, (nabycie lub podniesienie świadomości istnienia problemu uzależnienia/ współuzależnienia od alkoholu, a także udzielenie informacji w zakresie problematyki uzależnienia / współuzależnienia. Zadaniem PPK będzie zachęcenie do skorzystania z pozostałych form wsparcia oferowanych w ramach zadania (grupowe,indywidualne, poradnictwo prawne).

W ramach PPK funkcjonuje Telefon Trzeźwościowy (Zaufania), którego celem jest stworzenie możliwości bezpłatnych, anonimowych porad z konsultantem przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.

 

- Grupy wsparcia dla osób uzależnionych, (spotkania grupowe mające na celu wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowań oraz zbioru zasad ułatwiających osobom uzależnionym trwanie w abstynencji oraz walkę z nawrotami. Reedukacja połączona jest z terapią warsztatową oraz grupową (oddziaływaniem grupy), gdzie głównym elementem pracy jest informacja zwrotna).

 

- Konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych, (doraźna pomoc osobom będącym w sytuacjach zwłaszcza kryzysowych oraz osobom nie predysponujących do pracy grupowej).

 

- Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, (poznanie siebie i swoich mocnych stron, nauczenie budowania pozytywnego obrazu siebie i swojej przyszłości, podniesienie ich kompetencji społecznych. Ideą grupy wsparcia jest wzajemna pomoc i zrozumienie. Podczas spotkań i rozmów z innymi osobami, które borykają się z podobnymi problemami, łatwiej otworzyć się, podzielić się swoimi doświadczeniami, spojrzeć na problem z innej perspektywy).

 

- Konsultacji indywidualnych dla osób współuzależnionych, (doraźna pomoc osobom będącym w sytuacjach zwłaszcza kryzysowych oraz osobom nie predysponujących do pracy grupowej).

 

- Poradnictwa prawnego: (prawo rodzinne, spadkowe, cywilne, administracyjne, konstruowanie konkretnych pism procesowych).

 

- Spotkań i imprez okolicznościowych (kolejne rocznice działalności BST "REDUTA", Wielkanoc, Boże Narodzenie,walentynki, andrzejki itp.), których celem jest integracja uczestników członków z lokalną społecznością Osiedla Jelonki,Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Uczestnicy projektu będą partycypować w organizowaniu spotkań, dzięki czemu poczują się częścią większej społeczności, rozwiną umiejętności organizacyjne, będą mogli wykorzystać swoje zdolności(np. zdolności plastyczne – do tworzenia dekoracji świątecznych).