DANE

Przydatne

strony

www

 

 

Syntetyczny opis zadania

Projekt "Otwórz oczy, zatrzymaj karuzelę przemocy" zakłada realizację kompleksowych zadań mających na celu zminimalizowanie skutków zjawiska przemocy w rodzinie.

Potrzebne są działania wzmacniające skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy przed osobami stosującymi przemoc, podejrzanymi o stosowanie przemocy, przejawiającymi skłonności do zachowań agresywnych oraz działania, które będą powstrzymywać te osoby od zachowań agresywnych i przemocowych, doprowadzając w konsekwencji do zakończenia przemocy w rodzinie.

Osoby stosujące przemoc z reguły starają się znajdować uzasadnienie dla aktów przemocy. Szczególnie dotyczy to zaprzeczania własnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody i obarczanie odpowiedzialnością osobę jej doświadczającą. Toteż oddziaływania korekcyjne muszą się skupiać na modyfikacji przekonań uczestnika programu w wyżej wymienionym aspekcie.

Zachowanie osób stosujących przemoc dodatkowo bywa wspierane przez uwarunkowania kulturowe. Przez wieki bowiem przemoc w stosunku do kobiet i dzieci była akceptowana nie tylko obyczajowo, ale i prawnie. Być może dlatego jest tak duże przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy w relacjach rodzinnych.

Potrzebna jest szeroka edukacja w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie stereotypów i mitów na temat przemocy w rodzinie. Kompleksowość działań i zindywidualizowane podejście zawarte w projekcie skierowane na nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami i konstruktywnego rozwiązania konfliktów może prowadzić do powstrzymania osoby stosującej przemoc, podejrzanej o stosowanie przemocy oraz przejawiającej skłonność do zachowań agresywnych do zakończenia przemocy w rodzinie.

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia

   Szczegółowa     oferta

Grupa wsparcia korekcyjno - edukacyjna

 Sesje indywidualne  z terapeutą

 

Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

- Zwiększenie liczby osób, u których nastąpi zmiana w postawach i zachowaniach sprawców przemocy, podejrzanych
o stosowanie przemocy, przejawiających skłonność do zachowań agresywnych,

- zwiększenie liczby osób, które uznają swoje zachowania, jako przemocowe,- zwiększenie liczby osób, które uznają swoją odpowiedzialność za czyny przeciwko drugiej osobie,

- zwiększenie liczby osób, które zmienią zachowania agresywne na asertywne,

- zwiększenie liczby osób powstrzymujących się od aktów przemocy.

- zwiększenie liczby osób korzystających z oferty pomocowej, szczególnie z rodzin, w których wszczęto procedurę     "Niebieskiej  Karty",

- zwiększenie poziomu wiedzy uczestników na temat rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi,

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w rodzinach, w których dochodzi do aktów przemocy oraz poprawa ich funkcjonowania.